AKADEEMIA nr. 5 – 2000

Saja-aastane sõda (1558-1660/61) Eestis ja rahvastiku suurus 16.-18. sajandil

Margus Laidre ......................................... 931

Suhtlemiseetikast. I

Meego Remme ...................................... 958

Sokratese küsimus

Bernard Williams ................................... 947

Tõlkinud Ene-Reet Soovik............................ 

Sissejuhatus tervishoiueetika diskursusse

Valdar Parve ......................................... 998

Sünnikombestikust linnas ja maal. II

Marika Mikkor .................................... 1017

Luulet

Milan Rúfus ....................................... 1046

Lehte Hainsalu ...........................................

Pilguheit slovaki nüüdiskirjandusele

Viliam Marčok .................................... 1050

Tõlkinud Leo Metsar....................................

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei tegevus aastail 1988–1991. IV

Viktor Niitsoo ..................................... 1063

Õigussüsteem ja võlaõigus: Kriitilisi tähelepanekuid kavatsetava õigusreformi kohta. II

Uno Mereste ..................................... 1076

Arvustus: Riia vaimuliku seminari radadel. Anu Raudsepp.
Riia Vaimulik Seminar 1846–1918. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. 158 lk.

Vello Paatsi ....................................... 1092

Arvustus: Kes siis Hella Wuolijoki ikkagi oli? Oskar Kruus.
Hella Wuolijoki. Tallinn: Virgela, 1999.

Heino Puhvel .................................... 1103
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1110

Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. I

Tiit Hennoste ..................................... 1115