AKADEEMIA nr. 11 – 2004

Inimese agressiivsus radikaalsete ühiskondlike muutuste ajal

Ants Parktal ...................................... 2331

Tõlkinud Tanel Toobik.................................

Kuradi psühholoogiline alge

Roberts Mks ................................... 2345

Tõlkinud Ita Saks.......................................

Literatuuri troonipärija: Lisandusi teadmistele Juliane B. von Krüdenerist

Nils B. Sachris ................................. 2358

Mis tunne on olla proust? Mismoodi (või kuidas) on olla proust?

Toomas Raudam .............................. 2385

Teadus ja keeleteadus

Benjamin Lee Whorf ......................... 2397

Tõlkinud Mihkel Niglas................................

Valitud sõnu

Bruno Mölder .................................... 2411

Filosoof ja sotsioloogia

Maurice Merleau-Ponty ..................... 2415

Tõlkinud Esta Rand.....................................

Eesti kultuuridimensioonid

Maaja Vadi, Riin Meri ........................ 2434

Põhiõiguste areng ning  kohtulik kaitse Euroopa Liidus. I

Jaanika Erne ..................................... 2452

"Jooksvarohud" eesti rahvameditsiinis

Renata Sõukand ............................... 2475

Arvustus: Raamat metsa mõttest. Metsa mõte. Koostanud Veljo Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2004. 302 lk.

Toivo Meikar ..................................... 2494

Arvustus: Kihelkond ei kolletanud. Torma Album I. 1939. 
Torma. 30 lk. Faksiimileväljaanne: 2001. Tallinn: Tormalaste Kodupaigaühendus; Torma Album II. 1997. 
Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. 96 lk; 
Torma Album III. 2000. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. 104 lk; Torma Album IV. 2004. Tallinn: 
Tormalaste Kodupaigaühendus. 208 lk

Ott Kurs ........................................... 2498

Arvustus: Kaks raamatut eesti kirikuloost. Andres Andresen. Luterlik territoriaalkirik Eestimaal 1710–1832:
Riigivõimu mõju kirikuvalitsemisele, -institutsioonidele ja -õigusele. (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis, 7.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. 228 lk. 
Niilo Pesonen. Valtiokirkosta vapaakirkoksi?: Viron evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodon kehitys 1919–1925. (Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan yleisen kirkkohistorian väitöskirja.) Helsinki, 2003. 313 s.

Riho Saard ...................................... 2505

Abstracts ................................................................................................................................. 2514

Muutuvast matusekombestikust Eestis. I

Marika Mikkor .................................. 2525